“САЛДО-ръководство”

ТаСаТ ООД

"САЛДО"

Автоматизирана система за обработка на счетоводната информация.


За САЛДООбхват на системата

Счетоводни записвания

Счетоводни справки

Справки ДДС

Основни средства

Автоматични операции

Администриране

Инструкция (частта която ползвате в момента)


Системата е реализирана чрез позната схема на избор от меню и подменюта, обособяващи отделни, логически свързани действия.