Счетоводен софтуер ТаСаТ ООД, Програмни продукти: Заплати, Склад и производство, Фактури, Платежни документи

ТаСаТ ООД предлага следните програмни продукти за автоматизиране на финансово-икономическата дейност на фирмите:

Уважаеми посетители,

В ПП САЛДО вече е налична актуализация на продукта, във връзка с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, публикуван в ДВ бр. 8 от 29-01-2016г.

Разработени са два нови модула към ПП Салдо:
"Производство"> - целта е да се облекчи калкулирането на себестойност и автоматично изписване на материали при производство на изделия
"Протоколи ВОП"> - издаване на Протоколи за ВОП с право на данъчен кредит и автоматичното им осчетоводяване и отразяване в регистрите по ЗДДСУважаеми Клиенти,

Ако сте наши абонати и изпитвате затруднения при автоматично обновяване на програмните ни продукти, моля изтеглете от тук Update, като припокриете съществуващото в папка \TASAT

Гласувайте за нас:  Гласувайте